O Sprzedającym

Sprzedawcą w sklepie internetowym www.jubiler-goldart.pl jest Kinga Česnauskis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KINGA ČESNAUSKIS JUBILER-GOLD ART, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Stefana Starzyńskiego 4, 76-200 Słupsk, NIP 8393059370, REGON 221075768.

Sprzedawca poniżej wskazuje dodatkowe informacje dla Klienta
1. Dostawa Towarów odbywa się do krajów Unii Europejskiej z wyłączeniem: Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Szwecji i jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta.
2. Koszty i formy dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Sprzedawca w opisie Towaru informuje o terminie dostawy i realizacji Zamówienia, który liczony jest w dniach roboczych zgodnie z  pkt. 6.
4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
5. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia),
b. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

6. Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
7. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
8. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sprzedawca.
9. Dane osobowe zbierane w Sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.
10. Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu, a dotyczących Klientów Sklepu. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne zabezpieczające dane osobowe.
11. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Sprzedawcy  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Sprzedawcę.
12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W pozostałych przypadkach rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
13. W sprawach dotyczących sprzedaży nieuregulowanych w informacjach podawanych przez Sprzedającego oraz regulaminach serwisu www.allegro.pl mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
14. Klient zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści bezprawnych.